Dokumentacija

Pravila Fonda kao i sve ostale informacije, uključujući revidirana i nerevidirana financijska izvješća, kao i sve druge relevantne informacije, ulagatelji mogu dobiti u sjedištu Društva, na adresi Šetalište Petra Preradovića 3, Osijek ili mailom: whitebridge@whitebridge-am.com