Dokumentacija

Pravila Fonda kao i sve ostale informacije, uključujući revidirana i nerevidirana financijska izvješća, kao i sve druge relevantne informacije, ulagatelji mogu dobiti u sjedištu Društva, na adresi Šetalište Petra Preradovića 3, Osijek ili mailom: whitebridge@whitebridge-am.com

EU ODRŽIVA ULAGANJA

Informacije Društva sukladno člancima 3., 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/2088 u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima i o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Informacije dane u nastavku utvrđuju postupke i procedure koje je društvo White Bridge Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) poduzelo u svrhu usklade poslovanja Društva i fondova pod upravljanjem s odredbama Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (u daljnjem tekstu: „SFDR Uredba“) te iz Uredbe o taksonomiji (Uredba (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, u daljnjem tekstu: „Uredba o taksonomiji“, odnosno zajednički SFDR regulatorni okvir).

SFDR regulatorni okvir ima za cilj postići više transparentnosti u pogledu načina na koji sudionici na financijskom tržištu uključuju rizike održivosti u svoje odluke o ulaganju, te na taj način omogućiti i olakšati krajnjim ulagateljima donošenje informiranih odluka o ulaganju. Detaljnije informacije možete pronaći u dokumentu u nastavku.